Výsledky 1 až 4 z 4

Téma: Linky + Prameny - casti zakona vztahujici se na kupovani a reklamace

 1. #1
  Administrátor mince Avatar uživatele Jezevec
  Založen
  08.10.2002
  Bydliště
  Teplice
  Příspěvky
  6 736
  Vliv
  300

  Standardní Linky + Prameny - casti zakona vztahujici se na kupovani a reklamace

  Naposledy upravil Jezevec; 18.06.2006 v 17:18.

 2. #2
  Administrátor mince Avatar uživatele Jezevec
  Založen
  08.10.2002
  Bydliště
  Teplice
  Příspěvky
  6 736
  Vliv
  300

  Standardní Prameny - casti zakona vztahujici se na kupovani a reklamace

  THX 2ZB

  EDIT: Aby nedoslo k omylu, TOTO NENI moje prace. Cele to vymyslel a realizoval ZB. Ja jen pouzil moznosti moderatora vytvorit dulezity thread.

  Citace Původně odeslal ZB
  navrhuju udělat nové uzamčené téma - PRAMENY, kde budou části zákonů v plném znění - ty co se hodí...

  první příspěvek je zde...

  1.) obecné ustanovení o závazkových vztazích z OZ (40/1964 v aktual znění k 1.9.2003)
  2.) ustanovení o kupní smlouvě včetně specilaity prodeje zbožív obchodě dle 40/1964) tak to tam někam prskni... linky a FAQ jsou k tomu dle meho asi nevhodne....


  --------------------------------------------------------------------------


  Odpovědnost za vady


  § 499

  Kdo přenechá jinému věc za úplatu, odpovídá za to, že věc
  v době plnění má vlastnosti výslovně vymíněné nebo obvyklé, že je
  ji možno použít podle povahy a účelu smlouvy nebo podle toho, co
  účastníci ujednali, a že věc nemá právní vady.

  § 500

  (1) Jde-li o vady zjevné nebo o vady, které lze zjistit
  z příslušné evidence nemovitostí, nelze uplatňovat nárok
  z odpovědnosti za vady, ledaže zcizitel výslovně ujistil, že věc
  je bez jakýchkoli vad.

  (2) Za dluhy váznoucí na věci je odpovědný zcizitel.

  § 501

  Přenechá-li se věc jak stojí a leží, neodpovídá zcizitel za
  její vady, ledaže věc nemá vlastnost, o níž zcizitel prohlásil, že
  ji má, nebo kterou si nabyvatel výslovně vymínil.

  § 502

  (1) Zákon, jeho prováděcí předpis, dohoda účastníků nebo
  jednostranné prohlášení zcizitele mohou stanovit, ve kterých
  případech se odpovídá za vady, které se vyskytují do stanovené
  nebo sjednané doby po splnění.

  (2) Účastníci mohou též dohodnout odpovědnost za vady, které
  se vyskytnou do stanovené nebo sjednané doby od splnění nebo
  odpovědnost podle přísnějších zásad, než stanoví zákon. O takové
  dohodě vydá povinná osoba oprávněné osobě písemné potvrzení
  (záruční list).

  § 503

  Chce-li nabyvatel uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady,
  protože si třetí osoby činí nárok na věc, musí to bez zbytečného
  odkladu oznámit svému předchůdci. Neučiní-li tak, neztratí sice
  svůj nárok z odpovědnosti za vady, ale jeho předchůdce může proti
  němu uplatnit všechny námitky, které nebyly uplatněny proti třetí
  osobě.

  § 504

  Nabyvatel může uplatňovat nárok z odpovědnosti za vady
  u soudu jen tehdy, vytkl-li vady bez zbytečného odkladu po té, kdy
  měl možnost věc prohlédnout. Nabyvatel může vadu vytknout
  nejpozději do šesti měsíců, pokud zákon nestanoví jinak.
  Nevytkne-li v této lhůtě vadu, právo zanikne.

  § 505

  Jde-li o vady, za které se odpovídá podle § 502, je třeba
  vadu vytknout nejpozději do uplynutí stanovené záruční doby.

  § 506

  (1) Jakmile nabyvatel zjistí vadu převzaté věci, je povinen
  věc uschovat po přiměřenou dobu, kterou určí zcizitel
  k přezkoumání vady.

  (2) Jde-li o věc podléhající rychlé zkáze, může ji nabyvatel
  po upozornění zcizitele bez prodlení prodat.

  § 507

  (1) Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni věc užívat
  dohodnutým způsobem nebo řádně, je nabyvatel oprávněn domáhat se
  zrušení smlouvy. Jinak se může nabyvatel domáhat buď přiměřené
  slevy z ceny nebo opravy nebo doplnění toho, co chybí.

  (2) Práva vyplývající z odpovědnosti za vady mohou být při
  jednotlivých závazcích upravena zákonem nebo dohodnuta účastníky
  jinak.

  § 507a


  Zrušen.


  § 507b

  Zrušen.

  § 507c


  Zrušen.


  § 508


  Nárok z odpovědnosti za vady je třeba uplatnit u soudu
  v obecné promlčecí době (§ 101), která počíná plynout ode dne, kdy
  nabyvatel vytkl vady u zcizitele.

  § 509

  (1) Oprávněný má právo na náhradu nutných nákladů, které mu
  vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady.
  Toto právo je třeba uplatnit u povinného nejpozději do jednoho
  měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout vady; jinak
  právo zanikne.

  (2) Na běh promlčecí doby určené k uplatnění práv u soudu se
  přiměřeně použije § 508.


  ------------------------------------------------------------------------------------


  HLAVA DRUHÁ
  Kupní a směnná smlouva


  ODDÍL PRVNÍ
  Obecná ustanovení o kupní smlouvě

  § 588

  Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě
  kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít
  a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

  § 589

  Cenu je třeba sjednat v souladu s obecně závaznými právními
  předpisy, jinak je smlouva neplatná podle § 40a.

  § 590

  Není-li dohodnuto jinak, přechází na kupujícího nebezpečí
  nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení předmětu koupě, včetně
  užitků, současně s nabytím vlastnictví. Jestliže nabude kupující
  vlastnictví dříve než dojde k odevzdání předmětu koupě, má
  prodávající až do odevzdání práva a povinnosti schovatele.

  § 591

  Není-li dohodnuto jinak, ani není-li to obvyklé, jsou
  účastníci povinni plnit bez zbytečného odkladu. Prodávající je
  oprávněn odevzdání předmětu koupě odepřít, nezaplatí-li kupující
  cenu včas. Odesílá-li se předmět koupě na místo plnění nebo
  určení, není kupující povinen zaplatit cenu, dokud nemá možnost si
  předmět koupě prohlédnout.

  § 592

  Je-li kupující v prodlení s převzetím, může prodávající
  předmět koupě uložit na náklad kupujícího ve veřejném skladišti
  nebo u jiného schovatele nebo jej může po upozornění prodat na
  účet kupujícího. Jde-li o věc podléhající rychlé zkáze a není-li
  na upozornění čas, upozornění není nutné.

  § 593

  Není-li dohodnuto jinak, nese náklady spojené s odevzdáním
  předmětu koupě, zejména náklady měření, vážení a balení,
  prodávající a náklady spojené s převzetím kupující; je-li věc
  odesílána na místo, které není místem splnění, nese náklady
  odeslání kupující.

  § 594

  Má-li prodávající předmět koupě odeslat na místo splnění nebo
  určení, platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána
  k přepravě, pokud nebylo dohodnuto jinak.

  § 595

  Tomu, kdo koupí budoucí užitky nějaké věci úhrnem nebo
  s nadějí na nejisté budoucí užitky, patří všechny užitky řádně
  vytěžené. Nese však ztrátu, bylo-li jeho očekávání zmařeno.

  § 596

  Má-li věc vady, o kterých prodávající ví, je povinen
  kupujícího při sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit.

  § 597

  (1) Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou
  prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na
  přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu
  vady; jde-li o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má též právo
  od smlouvy odstoupit.

  (2) Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže
  jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména
  vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto
  ujištění se ukáže nepravdivým.

  § 598

  Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly
  v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

  § 599

  (1) Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez
  zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující
  domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti
  měsíců, jde-li o vady krmiv, do tří týdnů a jde-li o vady zvířat,
  do šesti týdnů od převzetí věci.

  (2) Právo na náhradu nutných nákladů může kupující uplatnit
  u soudu, jen jestliže náklady prodávajícímu oznámí ve lhůtě
  uvedené v odstavci 1.

  § 600

  Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na
  náhradu škody.


  ODDÍL DRUHÝ
  Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

  § 601


  Výhrada vlastnictví

  Má-li vlastnictví k prodané movité věci přejít na kupujícího
  až po zaplacení ceny, musí být tato výhrada dohodnuta písemně.
  Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, přechází nebezpečí nahodilé
  zkázy a nahodilého zhoršení na kupujícího odevzdáním věci.


  Předkupní právo

  § 602

  (1) Kdo prodá věc s výhradou, že mu ji kupující nabídne ke
  koupi, kdyby ji chtěl prodat, má předkupní právo.

  (2) Takové právo lze dohodnout i pro případ jiného zcizení
  věci než prodejem.

  § 603

  (1) Předkupní právo ukládá povinnost pouze tomu, kdo slíbil
  věc nabídnout ke koupi.

  (2) Předkupní právo lze dohodnout i jako věcné právo, které
  působí i vůči nástupcům kupujícího. Smlouva se musí uzavřít
  písemně a předkupní právo se nabývá vkladem do katastru
  nemovitostí. Nekoupil-li prodávající věc nabídnutou kupujícím,
  zůstává mu zachováno předkupní právo i vůči jeho právnímu
  nástupci.

  (3) Bylo-li předkupní právo porušeno, může se oprávněný buď
  na nabyvateli domáhat, aby mu věc nabídl ke koupi, anebo mu
  zůstane předkupní právo zachováno.

  § 604

  Předkupní právo nepřechází na dědice oprávněné osoby a nelze
  je převést na jinou osobu.

  § 605

  Není-li dohodnuta doba, do kdy má být prodej proveden, musí
  oprávněná osoba vyplatit movitost do osmi dnů, nemovitost do dvou
  měsíců po nabídce. Uplyne-li tato doba marně, předkupní právo
  zanikne. Nabídka se vykoná ohlášením všech podmínek; jde-li
  o nemovitost, musí být nabídka písemná.

  § 606

  Kdo je oprávněn koupit věc, musí zaplatit cenu nabídnutou
  někým jiným, není-li dohodnuto jinak. Nemůže-li věc koupit nebo
  nemůže-li splnit podmínky nabídnuté vedle ceny a nelze-li je
  vyrovnat ani odhadní cenou, předkupní právo zanikne.


  Právo zpětné koupě

  § 607

  (1) Kdo prodá movitou věc s výhradou, že má právo žádat
  vrácení věci do určité doby po koupi, vrátí-li kupujícímu
  zaplacenou cenu, má právo zpětné koupě.

  (2) Smlouva o právu zpětné koupě musí být uzavřena písemně.

  § 608

  (1) Právo zpětné koupě musí prodávající uplatnit písemnou
  formou a není-li dohodnuto jinak, nejpozději do jednoho roku od
  odevzdání věci kupujícímu, jinak právo zpětné koupě zanikne.

  (2) Využije-li prodávající práva zpětné koupě, musí kupující
  vrátit věc bez zbytečného odkladu a každá strana má práva
  a povinnosti, které měla druhá strana z původní kupní smlouvy.

  § 609

  (1) Týká-li se právo zpětné koupě věci určené podle druhu,
  vzniká uplatněním tohoto práva kupujícímu závazek vrátit věc téhož
  druhu.

  (2) Týká-li se právo zpětné koupě věci jednotlivě určené, je
  kupující povinen vrátit tutéž věc, kterou koupil. Smlouva
  o zcizení věci, jíž bylo porušeno právo zpětné koupě, je
  neplatná.

  § 610


  Jiná vedlejší ujednání

  (1) Účastníci mohou písemnou smlouvou dohodnout i jiná
  vedlejší ujednání mající povahu výhrad a podmínek připouštějících
  zánik právního vztahu založeného kupní smlouvou.

  (2) Pokud se účastníci nedohodli jinak, zanikají tyto výhrady
  a podmínky nejpozději uplynutím jednoho roku od uzavření kupní
  smlouvy, jestliže je prodávající v této lhůtě neuplatnil.


  ODDÍL TŘETÍ
  Směnná smlouva

  § 611

  Ustanovení o kupní smlouvě se přiměřeně použijí i na smlouvu,
  podle které si smluvní strany směňují věc za věc, a to tak, že
  každá ze stran je považována ohledně věci, kterou směnou dává, za
  stranu prodávající, a ohledně věci, kterou směnou přijímá, za
  stranu kupující.


  ODDÍL ČTVRTÝ
  Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě

  § 612

  Jestliže fyzická nebo právnická osoba prodává zboží jako
  podnikatel (dále jen "prodávající") v rámci své podnikatelské
  činnosti, platí kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě
  i následující ustanovení § 613 až § 627.

  § 613

  Věci lze prodávat i na objednávku. Prodávající je povinen
  obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě a není-li lhůta
  dohodnuta, ve lhůtě přiměřené okolnostem. Nestane-li se tak,
  objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupením
  objednatele od smlouvy není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

  § 614

  (1) Je-li prodávající podle dohody s kupujícím nebo podle
  povahy věci povinen dodat věc na místo určené kupujícím, kupující
  je povinen převzít věc při dodání. V ostatních případech je
  kupující povinen převzít věc při prodeji, nedohodne-li se
  s prodávajícím jinak.

  (2) Nepřevezme-li kupující věc v době uvedené v odstavci 1,
  prodávající je oprávněn požadovat poplatek za uskladnění; výši
  poplatku stanoví zvláštní předpis, popřípadě určuje dohoda mezi
  účastníky.

  (3) Převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví koupené
  věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na kupujícího
  převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném. Při
  samoobslužném prodeji dochází k převodu vlastnictví ke koupené
  věci okamžikem zaplacení ceny za vybrané zboží. Do tohoto okamžiku
  může kupující vybrané zboží vrátit na původní místo. Jestliže
  kupující svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před
  převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných
  ustanovení o odpovědnosti za škodu.

  § 615

  Plnění, která se s prodejem věci obvykle neposkytují, je
  třeba zvláště dohodnout.


  Shoda s kupní smlouvou

  § 616

  (1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc
  je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že
  je bez vad.4)

  (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou
  podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost
  a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem
  nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné
  reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc
  takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů,
  je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá
  účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se
  věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální
  trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum
  použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby
  byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla
  předvedena.

  (3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě
  s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující
  právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu
  věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle
  požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li
  takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu
  z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující
  před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor
  s kupní smlouvou sám způsobil.

  (4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti
  měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již
  při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se
  neprokáže opak.
  ------------------------------------------------------------------
  4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o určitých
  aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební
  zboží.

  § 617

  Je-li třeba, aby při užívání věci byla zachována zvláštní
  pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno
  technickou normou, je prodávající povinen kupujícího s nimi
  seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Nesplní-li
  prodávající tuto povinnost, je povinen nahradit kupujícímu škodu
  z toho vzniklou.

  § 618

  Věci, které mají vady, jež nebrání, aby mohlo být věci
  užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny,
  než je obvyklá cena bezvadné věci; kupujícího je třeba upozornit,
  že věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy
  prodeje.


  Odpovědnost za vady prodané věci

  § 619

  (1) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci
  použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako
  rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

  (2) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím
  obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka
  nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

  (3) Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady
  odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při
  převzetí kupujícím.

  § 620

  (1) Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců;
  jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní,
  u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na
  prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena
  v souladu se zvláštními právními předpisy4a) lhůta k použití věci,
  skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

  (2) U věcí, které jsou určeny k tomu, aby se jich užívalo po
  delší dobu, může být zvláštním právním předpisem záruční doba
  prodloužena nad dobu uvedenou v odstavci 1; prodloužení záruční
  doby se může týkat i jen některé součástky věci.

  (3) Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout
  záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list musí obsahovat
  jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho
  identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo
  bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Umožňuje-li to povaha věci,
  postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad
  o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

  (4) Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné,
  prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah
  poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti
  a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním
  listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou
  dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle
  zvláštních právních předpisů. Nesplněním povinností týkajících se
  vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

  (5) Prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu může
  prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené
  v tomto zákoně; v záručním listě pak určí prodávající podmínky
  a rozsah prodloužení záruky.
  ------------------------------------------------------------------
  4a) Například zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových
  výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
  ve znění pozdějších předpisů.

  § 621

  Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.
  Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než
  prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do
  provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do
  tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení
  služby potřebnou součinnost.

  § 622

  (1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo,
  aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je
  povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem
  k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo
  týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový
  postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci
  nebo od smlouvy odstoupit.

  (2) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu,
  aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující
  právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva
  přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže
  však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo
  pro větší počet vad věc řádně užívat.

  (3) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu
  věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může
  od smlouvy odstoupit.

  § 623

  Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným
  uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato
  montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě
  a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost
  prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné
  uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě
  nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení
  věci do provozu.

  § 624

  Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za
  kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu
  věci právo na přiměřenou slevu.

  § 625

  Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího,
  u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden
  jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího
  nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na
  opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.
  Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě
  dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím.

  § 626

  (1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí
  záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

  (2) Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle
  kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po koupi; jinak
  práva zaniknou.

  (3) U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci
  zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci
  kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím
  zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců; tuto dobu uvede
  prodávající v dokladu o prodeji věci.

  § 627

  (1) Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do
  doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se
  do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu
  potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy
  a o době jejího trvání.

  (2) Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od
  převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na
  kterou byla poskytnuta záruka.

  (3) Jakákoliv ujednání mezi prodávajícím a kupujícím,
  uzavřená před uplatněním práva z odpovědnosti za vadu prodané
  věci, pokud by v jejich důsledku toto právo zaniklo nebo bylo
  omezeno, jsou neplatná.

  -------------------------------------------------------------------------------------

  pokracování přístě... asi zákona na ochranu spotřebitele... z. o ČOI... výňatky s Obch Zák... to bude stačit

  ZB

 3. #3
  Administrátor mince Avatar uživatele Jezevec
  Založen
  08.10.2002
  Bydliště
  Teplice
  Příspěvky
  6 736
  Vliv
  300

  Standardní

  Citace Původně odeslal ZB
  ZB LEKCE 2 - NÁHRADA NUTNÝCH NÁKLADŮ

  Přidávám další příspěvek do rubriky prameny, tentokráte na téma reklamačních nákladů ve smyslu ust. §509 a §598 zák.č. 40/1964. Sb. (dále též "OZ")
  ------------------------

  takže základním ustanovením je obecné ustanovení o závazkových vztazích v občanském právu a sice §509 OZ

  § 509

  (1) Oprávněný má právo na náhradu nutných nákladů, které mu
  vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady.
  Toto právo je třeba uplatnit u povinného nejpozději do jednoho
  měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout vady; jinak
  právo zanikne.
  (2) Na běh promlčecí doby určené k uplatnění práv u soudu se
  přiměřeně použije § 508.


  je dobré si přečíst § 510, §420 a §600 OZ, aby bylo jasno..., že prodávající odpovídá i za jinou škodu (třeba ztráta cenných dat, ušlý zisk apod), ale o tom bude řeč někdy příště...

  speciální ustanovení najdete v obecné části OZ věnované kupním smlouvám a sice §§ 598 a 599

  § 598
  Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly
  v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

  § 599
  (1) Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez
  zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující
  domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti
  měsíců, jde-li o vady krmiv, do tří týdnů a jde-li o vady zvířat,
  do šesti týdnů od převzetí věci.
  (2) Právo na náhradu nutných nákladů může kupující uplatnit
  u soudu, jen jestliže náklady prodávajícímu oznámí ve lhůtě
  uvedené v odstavci 1.

  § 600
  Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na
  náhradu škody.


  Nenechejte se zmást tou šestiměsíční lhůtou, jedná se totiž o vady, které věc má v okamžiku převzetí nikoliv o vady, které vzniknou v záruční době, toto znění je již vzhledem ke speciálnímu ust. §616 a násl. docela obsolentní.

  rozhodně stačí uvést §§509 a 598...

  do nutných nákladů spadají např. náklady odborné prohlídky potřebné ke zjištění vady, přepravy věci, montáže a demontáže, poštovné apod.

  Uplatnit tyto náklady doporučuji ihned po úspěšné reklamaci doporučeným dopisem (jehož cenu zahrňte do nákladů, obvykle tak 25,- Kč /obálka, list, inkoust, poštovné kolem 17 Kč-dle hmotnosti/ ) na adresu sídla společnosti dle výpisu z obch. rejstříku, který zdrama získáte na www.justice.cz, doporučuji doložit kopiemi reklmačního protokolu, účtenky apod..

  Prodejce Vás nemůže nutit dopravovat věc MHD, přiměřené je doprava pomocí automobilu, není přiměřené doprava taxíkem, u větších věcí nezbude nežli nějaká forma autodopravy, třeba komerčně najatá dodávka (schovejte si účet).

  Vždy bych dal možnost, aby si věc z místa bydliště/kanceláře odvezl prodávající sám na vlastní náklady, ale šetrně na něj. NA KONI JSTE TEPRVE, KDYŽ JE REKLAMACE UZNANÁ A VY MÁTE V RUCE REKLAMAČNÍ PROTOKOL!
  Takže předtím doporučuji být velmi skromný na výhružky apod. mohlo by to mít vliv na výsledek uznání/neuznání reklmace, je dobré veškeré úkony dělat před svědky - čím více, tím lépe, pokud zdokumentujete závadu popř dopravu kamerou, diktafonem apod - tím lépe. čím více důkazů, tím jste na tom líp...

  teď k cestovnému...

  bude se počítat analogicky dle zákona o cestovních náhradách z.č. 119/1992 Sb. a jeho současné prováděcí vyhlášky 569/2002 Sb. (každoročně se mění), takže stav k 18.9.2003!

  základem bude §7 odst. 2 písm b)

  "(2) Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí
  (...)
  b) u osobních silničních motorových vozidel 3,40 Kč;(...)


  dále dle vyhl 569/2002 Sb. §§2 a 3

  § 2

  Sazby základních náhrad za používání
  silničních motorových vozidel

  Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 7 odst. 2 zákona činí
  a) 0,90 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
  b) 3,40 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

  § 3

  Průměrné ceny pohonných hmot

  Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 7 odst.
  5 věty druhé zákona činí
  a) 24,80 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,
  b) 24,80 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,
  c) 25,10 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,
  d) 27,70 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,
  e) 21,80 Kč u motorové nafty."  tedy opět zopakování 3,40 Kč u automobilu /amortizace/ 0,90 Kč u motorky a tříkolky ) k tomu připočtětě buď úřední cenu Naturalu 95, což je 25,10,- Kč litr nebo 21,80 u nafty.
  Posuzuej se to dle oktanového čísla, takže i když tam není natural95 zahrnut, postupuje se dle položky SUPER, některé z těch benzinů už neexistují (a to docela dlouho... nebo víte kde čepují "Normal" )) )

  Takže finální cestovné se bude skládat ze 3,40/za km na amortizaci + spotřebované palivo (spotřeba vozidla z velkého technického průkazu, úřední cena benzinu/nafty) NÁSOBENO počtem kilometrů, samozřejmě počítají se všechny cesty... obvykle je to TAM-ZPĚT a ještě jednou TAM-ZPĚT. Měla by to být cesta obvyklá nejkratší...

  Je úplně jedno jestli jste z Banské bystrice nebo z téhož města... cestovné do nejbliší svojí provozovny nebo servisu prostě prodejce musí zaplatit... pokud si věc neodveze sám.. je pěkné mu dát nějakou šanci na začástku a e-mailem se ho zeptat slušně, jak máte pokaženou věc do obchodu dopravit a kd eje jho nejbližší provozovna. Mějte na paměti, že pokud by Vás prodávající chtěl odeslat do nějakého servisu, tak na to má právo pouze za předpokladu, že
  1.) v záručním listě je toto uvedeno
  2.) toto servisní místo je buď v místě prodávajícího, tj. někde kolem nebo od Vašeho bydliště blíže nežli nejbližší provozovna prodejce.
  je to dle §625 OZ

  "§ 625
  Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího,
  u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden
  jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího
  nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na
  opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.
  Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě
  dohodnuté při prodeji věci mezi prodávajícím a kupujícím."


  Takže nejlepší je se mailem zeptat, jak to máte udělat.. tento mail a odpověď na něj nemažte a vytiskněte si ho... aby to pak bylo průkazné... rozhodně v této fázi neakceptujte rady prodejce typu.. odešlete to v obchodním balíku na druhý konec republiky na vlastní náklady... na to prodávající nemá právo... ani kdyby to stálo na záručním listě (tam to pravděpodobně nebude skoro nikdy). Takže je v této fázi dobré se slušně ohradit... Promiňte, ale z §625 Oz plyne, že reklmace se uplatňují v pro mne nejbližším místě, maximálně v místě Vaší nejbližší prodejny.

  Výmluvy prodejce vás samozřejmě nemusí zajímat... Často to zkouší při nejrůznějších příležitostech, ale o tom tento článek není. V zásadě Vás nemusí zajímat jaké má prodejce problémy se servisem nebo z dodavatelem/výrobce, co ten uznal neuznal apod. To je jeho problém a jeho podnikatelské riziko. Vzásadě se často stane, že prodejci zůstane v ruce neopravitelný kus šrotu a Vám bude muset vrátit peníze, které od dodavatele nedostane.. je to dáno tím, že on má z dodavatelem obchodně právní vztahy, kdežto s vámi většinou občanskoprávní vztahy, úroveň záruk a lhůt se významně liší. (podotýkám, že s Vámi může mít obchodněprávní vztah pouze pokud věc koupíte jako podnikatel při podnikatelské činnosti a ktéto činnosti, tedy hlavně pro další prodej + pokud by jste byli stát nebo samospráva při zabezpečování veřejných potřeb. v ostatních případech by jakékoliv krácení, byť smluvní, Vašich práv z OZ bylo NEPLATNÉ asbolutně)

  zpět k cestovnému.

  takže máte nějakou částku u takové vzdálenosti po silnici kolem 10 Km, to může při 4 cestách jedním směrem být kolem 150-250 Kč.

  Nejlepší je se tímto začít zabývat teprve když je po reklmaci, po úspěšné reklamaci a to jakékoliv. Nevadí, že Vám vrátili peníze, nevadí, že Vám vyměnili věc za novou nebo opravili. Na tyto náklady máte nárok vždy! A jejich vymáhání je velmi jednoduché, poud si střádáte dostatek důkazů při cestě k těmto nákladům.

  Mimo cestovné máte nárok na náhradu třeba poštovného u toho dopisu, kterým to uplatňujete nebo pokud jste věc odeslali poštou (to nedoporučuji vzhledem k problematice rozbití po cestě - správného obalu apod.) K odeslání poštou Vás nemůže prodejce nutit, lede-že by písemně převzal odpovědnost za případnou škodu po cestě, pak by se dalo o tom uvažovat, ale vždy tu bude problém - jaký výrobek odesíláte a jaký přijala protistrana a v jakém stavu, zda-li byl obal dostatečný a vhodný.

  Z §625 OZ plyne, že reklmaci by jste měl realizovat osobně v provozovně nebo v servisu bližším neb v místě nejbližší provozovny prodejce. Pošta to je nadbytčný hazard v částečném rozporu se zákonem a doplatit na to mlůžete pouze Vy.

  takže cestovné+poštovné výzvy k placená nákladů+ztráta času.

  ztrátu času můžete snadno vyčíslit, pokud reklamci provedete v pracovní době, nebo jste podnikatel, pak alikvotní část - cenu Vaší hodiny. Při tomto vyčíslení může nastat problém, že prodejce funguje i ve dnech volna avy teoreticky můžete věc dopravit v tyto dny, no ale proti tomu svědčí fakt, že po vyskytnutí vady, by jste měli věc co nejdřívě prodejci dát k opravě apod. Můžete navrhnout nějakou paušální částku, třeba 100 Kč/hod - moc bych to nepřeháněl. Nárok na to je, ale zle se to dokazuje. Možná by nebylo od věci navrhnout prodejci, že se toho vzdáte, když ten zbytek uhradí rychle a bez problémů. Je to na Vás.

  Jedna rada na závěr, rozhodně si dokumentujte výrobky před reklmací, opište veškerá sériová a jiná čísla - zvláštní znaky-před svědky, nejlépe je věci natočit na video včetně těchto čísel-před svědky, nebo nafotit digiťákem, nejlépe vše dělat před svědky - čím více tím lépe, je dobré zdokumentovat stejným způsobem i vadu, ale o tom až jindy.. to do nákladů nepatří.

  Při reklmaci pečlivě čtěte reklmační protokoly, všechno co je drobným písmem, veškeré odkazy, chtějte vidět. Není Vaší povinností se zavazovat k nějaký smluvním pokutám apod. Kontrolujte také kolonky či dopište údaje, zda-li byl předán prodejci originál účtenky/faktury, jaké bylo příslušenství, třeba šňůry apod. Také třeba okolnost, že na disku jsou cenná data, která nesmí být zničena apod. Ale to spíše spadá do náhrady škody, kterou vada výrobku způsobila a o tom až někdy v další lekci. Pro tento okamžik stačí vědět, že náhrada škody nemá nic společného s náhradou nutných nákladů ani s případným vrácením ceny výrobku... to jsou 3 různé záležitosti.

  Pokud je tedy v reklmačním protokolu cokoliv s čím nesouhlasíte neb co je Vám podezřelé, přešktněte to propiskou a dejte k tomu tzv. parafu nebo podpis k Vašemu podpisu protokolu uveďte výhrady k tomuto protokolu (co říkají prodavači Vám může být úplně jedno) TRVEJTE NA TOM! CO JEDNOU PODEPÍŠETE BUDE SE TĚŽKO POZDĚJI VYSVĚTLOVAT. Nezapomeňte na stejnou úpravu na kopii, či stejnopisu. Na protokolu v zásadě musí být jen identifikace výrobku, vady, údaje identifikující prodejce a kupujícího, okolnosti vztahující se k výrobku, vadě apod.. Nic více by tam být nemělo, závazky k pokutám apod. - škrtejte výrazně před podpisem! POKUD BY VÁM Z TOHOTO DUVODU, že škrtáte smluvní pokuty apod. odmítli vzít věc do reklmace... vemte svědky a proveďte oznámení na ČOI, nejlépe doporučeným dopisem.

  Co bylo výše uvedeno platí pouze pro případy kdy je věc v zákonné záruce 24 měsíců nebo pokud je v extenzivní (nad 24 měs) a není nikde odkaz na nějaký reklamční řád apod. Pokud by byl, toho si při koupi zvlášť všímejte, žádejte od prodejce při nákupu kopii aktuálního znění reklamačního řádu/všeobecných podmínek v té době (ono se totiž často mění a následně je pak těžké zpětně získat rozhodné znění) pokud ovšem nejste upozorněni při ústním uzavírání kupní smluvy prodejcem ani toto není poznamenáno na faktuře/účtence nebo záručním listě.. tak doporučuji při nákupu po žádném Reklamačním řádu nepátrat! protože to by Vám mohlo jen uškodit... nidkde nic není.. tak platí vše co je v zákoně bez vyjímky.
  Pokud nakupejete přes WWW. uložte si reklmační řád aktuálně platný a další dokumenty prodejce - před svědky (osobně bych přes WWW nenakupoval nikdy). Poud jdete do prodejny.. doporučuji vzít si minimálně 2 svědky (nebo víc s sebou) nejlépe celou transakci dokumentovat skrytě např. diktafonem a pak to hodit do Mp3 a někde schovat na HD pro případ problémů, které velmi často vzniknou. pak se jakékoliv vědectví, jakákoliv páska moc hodí, např. pro případ důkazu, že při ústní kupní smlouvě Vás nikdo neupozornil, že u extenzivní záruky si náklady spojené s reklamcí nesete sám, že nemůžete žádat vrácení peněz a jste povinni převzít podobný výrobek stejných parametrů apod... NEUPOZORNIL +NENÍ VIDITELNĚ VYVĚŠENO+NENÍ NA ÚČTENCE=NENÍ NA SVĚTĚ - ptát se je netaktické pro Vaše práva (v tomto ohledu), ale jak libo... Každý osudu svého strůjcem jest.

  Váš ZB

 4. #4
  Administrátor mince Avatar uživatele Jezevec
  Založen
  08.10.2002
  Bydliště
  Teplice
  Příspěvky
  6 736
  Vliv
  300

  Standardní

  Citace Původně odeslal Hybee
  http://www.spotrebitel.cz/article/articleview/5810/#1

  Souhrný článek o tom, jaká má spotřebitel práva a povinositi při reklamaci, v textu jsou i příklady z praxe. Super napsaný pro laiky!!! Doporučuju vytisknout a nosit s sebou na reklamace. Pak "vychcanej prodejce" (pokud na něj narazíte) nemá šanci něco okecat.
  Pripadnou debatu k clanku smerujte >> http://www.overclocking.cz/4um/viewtopic.php?t=42336

Informace o tématu

Users Browsing this Thread

Toto téma si právě prohlíží 1 uživatelů. (0 registrovaných a 1 anonymních)

Podobná témata

 1. novinky/uzitocne linky na mainpage
  Založil mino v sekci fóra Zprávy pro Administrátory
  Odpovědí: 4
  Poslední příspěvek: 31.05.2005, 17:24
 2. Wi-Fi a kvalita linky pro Softphone.cz/Fazn.cz
  Založil Aldapo v sekci fóra Sítě
  Odpovědí: 1
  Poslední příspěvek: 20.07.2004, 00:41
 3. periodicke odpajanie DSL linky
  Založil Alimarek v sekci fóra Sítě
  Odpovědí: 10
  Poslední příspěvek: 10.03.2004, 19:53
 4. VPN a pevné linky
  Založil Arteee v sekci fóra Sítě
  Odpovědí: 6
  Poslední příspěvek: 01.07.2003, 20:52
 5. Linky na clanky k tematu
  Založil Jezevec v sekci fóra Reklamace a §
  Odpovědí: 1
  Poslední příspěvek: 13.05.2003, 12:14

Pravidla přispívání

 • Nemůžete zakládat nová témata
 • Nemůžete zasílat odpovědi
 • Nemůžete přikládat přílohy
 • Nemůžete upravovat své příspěvky
 •