Norma TCO'92 byla zavedena v roce 1992 a vyžadovala nižší vyzařování (elektrické i magnetické pole), energetickou účinnost a elektrickou bezpečnost. Toto označení začalo být jakýmsi označením kvality a celkem jím bylo označeno 866 typů monitorů. Tato norma zůstává nadále v platnosti.

O tři roky později, tedy 1995, přišla na svět norma TCO'95. Ta však neplatí pouze pro monitory, ale také pro klávesnice, počítačové skříně, LCD monitory a notebooky. Samozřejmě, že podmínky udělení byly přísnější. Na specifikaci této normy se podílel i Švédský svaz ochránců přírody. Výrobci měli možnost certifikovat si výrobek normou TCO'95 pouze do 31.12.1999.

TCO'99 zahrnuje stejná zařízení, ale přidává i ergonomické řešení klávesnic.Požadavky jsou opět přísnější. Norma neobsahuje pouze požadavky, ale také způsob měření cílových veličin. Máte-li zařízení s označením TCO'99, tak si všimněte, že v červeném kruhu okolo jsou čtyři slova na "E". Jsou jimi hesla: Ekologie, Energie, Emise a Ergonomie.

TCO'03 vychází z předchozí normy, ale zaměřuje se na materiály, ze kterých jsou zhotoveny kryty výrobků ( černá barva, díky svému kontrastu s rozzářenou obrazovkou nedostala ), dále pak upravuje rozlišení 19" monitorů na 1280x1024 pixelů.

přesné znění norem v AJ najdete na http://www.tcodevelopment.com/
________________________

Popis TCO'99
Ergonomie

Tento pojem se vysvětluje jako věda zabývající se vztahem mezi člověkem, pracovním prostředím a prostředky za účelem dosažení nejvyšší efektivity práce. To zahrnuje například uspořádání pracovního prostředí. Celkově to znamená, aby práce člověka byla co nejpohodlnější, nejefektivnější a nejméně unavující (fyzicky i psychicky). Pozoruje se především pocit únavy, zraková ergonomie, stres a hluk.
První důležitou věcí pohodlné práce u počítače je váš posaz. Záda a krk mají být ve vzpřímené poloze a monitor by měl být mírně pod úrovní očí. Zraková ergonomie obrazovky zahrnuje požadavky na kontrast obrazu, úroveň blikání obrazu (nejlépe žádné), míru rozostření, odlesk,... Tím je kladen důraz nejen na samotnou obrazovku, ale také design celého monitoru. Je například nepřípustný černý rám monitoru, který je velkým kontrastem mezi pozadím místnosti a rámem, ale také rámem a obrazem.
Norma TCO'99 je především zaměřena na jas a kontrast. Oproti verzi z roku 1995 se požadavky na teplotu a stálost barev nezměnily, ale pojednává se zde o odlesku (odrazu) světla od skleněné plochy monitoru a také byla zvýšená hodnota minimální obnovovací frekvence na 85Hz, najdeme zde přehled minimálních frekvencí při daných rozlišeních a velikosti obrazovky. Pojďme se podívat podrobněji na novinky normy TCO'99.

Stejnosměrnost jasu
Požadavky byly zpřísněny z poměru 1,7:1 na 1,5:1. Jedná se o poměr míst s největším a nejmenším jasem. To zaručuje rovnoměrnější jas a díky tomu nižší únavu očí.

Kontrast
Zde byla zvětšena plocha určená pro měření této veličiny. Dřívějších 64% bylo zvýšeno na 81%. Měří se jas na písmenech "e" a "m" (Arial, velikost 12bodů). Rozhodující jsou nejhorší hodnoty na nejhorším místě měřící oblasti.

Jas a kontrast
Jedná se o jednoduchost ovládání nastavení jasu, kontrastu a obnovovací frekvence. Je doporučeno obrazovkové menu.

Odrazivost a lesk
Poměr mezi jasem při odrazu dopadajícího světla a standardním jasem by měl být větší než 20%.

Nestabilita obrazu
Jakýkoli prvek na kterémkoli místě obrazovky se nesmí během 4 sekund pohnout o více než 0,1mm. Hýbe-li se více, označení TCO'99 nedostane a vy budete mít brzy unavené oči.

Rychlost probuzeníZ lehkého spánku se monitor musí probudit do 3 vteřin, z hlubokého do 5 vteřin. Také je doporučeno, aby byl spací režim signalizován i jinak než černou obrazovkou.

Hluk
Systémová jednotka se zařízeními typu FDD, CD-ROM a DVD nesmí v klidu projevovat hluk vyšší než 5,5 nebo 4,8dB.

Emise

Emise měřené normami TCO jsou typu elektrického nebo magnetického pole způsobené provozem zařízení. Jsou stanoveny požadavky na dva typy polí: "elektrostatické" a "střídavě elektrické a magnetické".
Normy TCO mají za úkol zredukovat co nejvíce emise do doby, než se přijde na působení elektromagnetických záření na organismus. Ač je dnešní věda velmi pokročilá, stále neexistuje přesné vysvětlení působení tohoto typu záření. Měření se provádí vždy při daných rozlišeních a obnovovací frekvenci aspoň 85Hz. Také jsou definovány požadavky na necitlivost vůči okolním elektromagnetickým zářením. To produkují například reproduktory a především zvonící mobilní telefony.

Energie

Tato problematika zabírá relativně značné množství témat. Za prvé jsou to ekonomické příčiny (méně spotřebované energie). Za druhé ekologie (vyrábí se méně energie). Za třetí je známo, že značná část elektrické energie se spotřebuje na výrobu tepla. To znamená: vyšší teplota, sušší vzduch. Tím se způsobí např. vysušování slizničního hlenu, nedostatečná ventilace plic, únava, bolest hlavy,...
Ke snížení spotřeby energie vedou dvě cesty. První je tzv. power management, tedy schopnost přepnout se do tzv. úsporného režimu. Česky řečeno, počítač (resp. zařízení) je zapnutý, pouze pokud je používaný. Druhý způsob je snížení spotřeby, když spotřebič pracuje. Nejlepší je zkombinovat obě metody dohromady.
Normy TCO'92 a TCO'95 doporučují 15W v režimu spánku monitoru, pro normu TCO'99 je tato hodnota nejvyšší možnou hranicí.

Ekologie

Výroba elektroniky je velký ekologický problém. Při neustálé produkci se používají materiály, jejichž zásoby rozhodně nejsou neomezené. Norma TCO'99 řeší používání rozpouštědel, těžkých kovů, látek zpomalujících hoření, podnikovou ekologii a možnost recyklace. Rozpouštědla se v průmyslu používají již od samého začátku. Především freonová a chlorová se používají díky svým čistícím a odmašťovacím účinkům. Normy TCO je striktně zakazují.
Bez těžkých kovů se bohužel dnešní obrazovka neobejde. I přesto se snaží snížit spotřebu kadmia ne nejnižší možnou míru. Úspěchem je zamezení používání rtuti v bateriích.
Látky zpomalující hoření zamezují samovznícení při vyšších teplotách. Není přípustné (TCO'95 a TCO'99) používat bromové a chlorové zpomalovače. Pro obvody tiskáren se však stále nedaří vynalézt bezbromové zpomalovací látky. Výrobce musí dát k dispozici seznam všech použitých plastických hmot a zpomalovačů. Důvod zákazu těchto chemických látek je vznik velmi nebezpečných dioxinů při jejich hoření.
Recyklace surovin sice zatím není nijak probádaná, ale normy TCO již vyžadují budoucí plnou recyklovatelnost. Z toho důvodu by nemělo být v jednom výrobku kombinováno více druhů plastických hmot.
Chce-li výrobce mít výrobek vyhovující normě TCO'99, musí uzavřít dohodu se společností recyklující elektronický odpad a být schopen jej přijmout odkudkoli na světě. Musí mít rovněž certifikaci ISO 14001 nebo mít registraci u EMAS.
________________________

Co znamená norma TCO pro uživatele?
díky vyšší obnovovací frekvenci méně blikající obraz
redukce elektrického a magnetického pole a také vliv těchto polí na kvalitu zobrazení
větší pohodlí rukou a odstranění bolesti prstů při práci s ergonomickou klávesnicí.
nižší hluk a chemické emise

Co znamená norma TCO pro životní prostředí?
nižší spotřeba energie a menší znečištění škodlivými prvky (brom, freony, rtuť a kadmium)
jednoduchá recyklace
nemožnost použití chlorových rozpouštědel při výrobě ani montáži

Co znamená norma TCO pro firmy?
méně spotřebované energie
nižší nemocnost zaměstnanců
vyšší produktivita práce zaměstnanců, jsou méně unaveni, dělají méně chyb a pracují rychleji

Co znamená norma pro výrobce?
za prvé je nutí k vývoji lepších výrobků
přístup do databáze TCO
mezinárodní označení (certifikát) kvality výrobku


zdroj google.com a CHIP.cz